Regulamin konkursu kulinarnego "Kukurydziane inspiracje"

Przeczytaj regulamin naszego konkursu i zgłoś swoją dwuosobową drużynę. W finale możesz wygrać 4 000 zł.

EDYCJA 2024 r. 

 §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Kukurydziane inspiracje” (zwanego dalej Konkursem) jest Polski Związek Producentów Kukurydzy wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako  Rolnicze Zrzeszenie Branżowe w Sądzie Rejonowym  Poznań Nowe Miasto i Wilda , VIII Wydział Gospodarczy pod numerem 00000 20782, NIP 777-00-05-215, Regon 001107480 (zwany dalej Organizatorem).
 2. Konkurs jest adresowany do uczniów klas o kierunkach: gastronomicznym, kucharskim, hotelarskim, cukierniczym, technik żywienia w branżowych szkołach ponadpodstawowych oraz technikach.
 3. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej konkursu: https//:www.kukurydziane-inspiracje.pl\regulamin/
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 5. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursu i jego zgodności z postanowieniami Regulaminuspoczywa na Organizatorze
 6. W uzasadnionych przypadkach Organizator może zmienić niniejszy Regulamin. Zmiany do Regulaminu będą obowiązywać od momentu umieszczenia Regulaminu w zmienionej formie na stronie konkursu „kukurydziane inspiracje” pod adresem: www.kukurydziane -inspiracje.pl/ i ogłoszeniu tej zmiany na stronie głównej oraz na profilu Facebook konkursu pod adresem: @kukurydziane-inspiracje: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090928736562
 7. Informacje o Konkursie będą dostępne na stronie internetowej konkursu: https://www.kukurydziane-inspiracje.pl/ oraz na profilu konkursu na portalu Facebook: „Kukurydziane inspiracje”: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090928736562

§2 CEL I ZADANIE KONKURSOWE

 1. Celem konkursu jest edukacja konsumentów pod kątem spożywania jakościowych produktów zbożowych, promowanie spożycia kukurydzy oraz przyczynienie się do rozwoju młodych talnetów kulinarnych.

§3 ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Przyjmowanie zgłoszeń i ogłoszenie zespołów ,które będą brały udział w finałowych rozgrywkach   trwa od 02.09.2024 roku do dnia 30.10.2024 roku, do godziny 23:59.
 2. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która:
  1. posiada pełną zdolność do czynności Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  2. nie jest pracownikiem Organizatora
  3. nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora i Inicjatora
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. Osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z 3 pkt 2.
  2. Osoba biorąca udział w Konkursie zapoznała się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowała zapisy Regulaminu poprzez umieszczenie pracy konkursowej z odpowiednimi oznaczeniami na swoim profilu w portalu społecznościowym Instagram lub w komentarzu pod postem konkursowym na profilu kampanii w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100075780200995
 4. Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu swojego popisowego dania. Danie konkursowe składać się będzie  z zupy i dania głównego  przygotowanego z wykorzystaniem kukurydzy pod różnymi postaciami. Kukurydza lub jej pochodne (mączka kukurydziana, popcorn , kasza, całe ziarno itp.) muszą stanowić co najmniej 70% dania. Uczestnicy działający w zespołach dwuosobowych prześlą do Organizatorów za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie  (Formularz głoszeniowy będzie dostępny na stronie od 2 września 2024 r.) https://www.kukurydziane-inspiracje.pl/ następujące elementy zgłoszenia: 
  1. Dane członków zespołu w postaci imion i nazwisk oraz adresów email do członków zespołu.
  2. Nazwę szkoły, którą reprezentują uczestnicy.
  3. Tekst przepisu wraz z opisem przygotowania i listą potrzebnych produktów oraz listę sprzętu, koniecznego do przygotowania dania przesłany w formularzu lub załączony w pliku tekstowym.
  4. Zdjęcie gotowej, wykonanej przez zespół potrawy konkursowej załączone do formularza.
  5. Link do krótkiego filmiku z przygotowania potrawy konkursowej. Film należy zamieścić na jednym z portali z materiałami filmowymi typu YouTube lub Vimeo, a następnie przesłać do Organizatora link do filmu (umieszczony w polu formularza lub w wiadomości e-mail na adres: konkurs@kukurydza.info.pl)
  6. Koszt przygotowania pojedynczej porcji potrawy nie może przekraczać 150 zł.
 5. Przepis musi spełniać co najmniej jedno z kryteriów:
  1. Oryginalny smak, dzięki połączeniu kukurydzy z innymi składnikami.
  2. Walory odżywcze i dietetyczne dzięki wykorzystaniu naturalnych właściwości kukurydzy.
  3. Łatwość przygotowania, dzięki wykorzystaniu produktów tanich i powszechnie dostępnych.
  4. Przesłany przepis musi być autorską koncepcją wypracowaną i stworzoną przez uczestników w ramach zawiązanego, dwuosobowego zespołu. Przepis nie może naruszać praw autorskich innych osób i podmiotów.
 6. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów. Pierwszy etap jest kwalifikacją do etapu drugiego: finałowego.
 7. Do drugiego etapu finałowego jury zakwalifikuje maksymalnie 5 zespołów wyłonionych spośród poprawnie nadesłanych zgłoszeń. Lista uczestników finału zostanie ogłoszona 31 października 2024 roku. Finaliści zostaną także powiadomieni mailowo o przejściu do następnego etapu konkursu.
 8. Organizator dofinansuje koszt przyjazdu Finalistów konkursu z miejsca ich zamieszkania do miejsca, w którym będzie przeprowadzany finał konkursu.
 9. W drugim etapie konkursu (finale) organizator zapewni również potrzebne składniki (wynikające ze spisu składników dania przysłanych w zgłoszeniu w pierwszym etapie konkursu) oraz sprzęt i warunki potrzebne do wykonania dania w finale konkursu.

§4 ZASADY OCEN PRAC KONKURSOWYCH

 1. W pierwszym etapie konkursu w zadaniu konkursowym oceniane będzie:
  1. przygotowanie potrawy z wykorzystaniem produktów kukurydzianych
  2. podanie nazwy dania i pełnego przepisu (lista składników + sposób przygotowania krok po kroku)
  3. przesłanie zdjęcia pokazującego gotowe danie
  4. zarejestrowany na przesłanym materiale filmowych fragment (lub fragmenty) działań zespołu przygotowującego danie.
 2. Ocenie poddana zostanie estetyka zaprezentowania dania oraz kreatywność
 3. Aby przystąpić do pierwszego etapu konkursu uczestnicy (dwuosobowe zespoły uczniów kierunków gastronomicznych szkół drugiego stopnia, branżowych lub technikum) muszą przesłać komplet danych zawartych w paragrafie 3 punkcie 4 oraz wyrazić zgodę na udostępnienie Organizatorowi swoich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym na stronie konkursu: https://www.kukurydziane-inspiracje.pl lub przesłanych mailem na adres organizatora: konkurs@kukurydza.info.pl.
 4. Jeżeli po przesłaniu zgłoszenia organizator stwierdzi, że zgłoszenie jest niepełne (brakuje jakiś koniecznych elementów) może wystąpić do uczestników drogą mailową z prośbą o uzupełnienie zgłoszenia. Na uzupełnienie zgłoszenia uczestnicy mają nie więcej niż 3 dni robocze.
 5. Pracę konkursową, która jest jednocześnie zgłoszeniem do konkursu należy przesłać przez formularz na stronie konkursu https://www.kukurydziane-inspiracje.pl lub na adres e-mail: konkurs@kukurydza.info.pl.
 6. W Konkursie, każdy dwuosobowy zespół uczestników może zgłosić jedną Pracę Konkursową. Prace Konkursowe mogą być zgłaszane jedynie w okresie trwania Konkursu i zgodne z zadaniem Zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych o charakterze bezprawnym lub niezgodnych z Regulaminem Konkursu; w szczególności zakazane jest zgłaszanie Prac Konkursowych powszechnie uznawanych zawulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne, naruszających dobra osobiste lub obrażające godność lub uczucia innych osób (w tym religijne i polityczne),jak również o charakterze reklamowym, komercyjnym czy promocyjnym.
 7. Zakazane jest przesyłanie przepisu, którego nie jest się autorem lub przesyłanie materiałów, których autor nie wyraził zgody na ich publikację. W przypadku odkrycia takich sytuacji, osoba przesyłająca zgłoszenie zawierające wady prawne, w szczególności naruszające prawa autorskie i prawa pokrewne osób trzecich nie może zostać laureatem
 8. Organizator ma prawo nie zaakceptować zgłoszenia Pracy Konkursowej, co do których pojawią się podejrzenia, o których mowa w zdaniach poprzednich.

  §5 NAGRODA

  1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator: Polski Związek Producentów Kukurydzy.
  2. Nagrodzona w drugim etapie konkursu (finale) zostanie jedna, zwycięska drużyna składająca się z dwóch uczestników i będąca przedstawicielem szkoły, w której uczą się. Każdy z Uczestników może zostać nagrodzony tylko raz.
  3. Laureaci otrzymają:
   • I miejsce – Nagrodę pieniężną dla zespołu 2 osób w wysokości 4000 zł, po 2000 dla każdego członka zespołu.
   • II i III miejsce – nagroda rzeczowa
  4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową, która wyłoni zwycięzców, oceniając następujące kryteria: kreatywność
   przepisu, estetykę prezentacji dania oraz wykonania zdjęcia. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
  5. Laureaci zostaną wyłonieni w terminie po zakończeniu finału konkursu w dniu finału. Laureacizostaną poinformowani o wygranej po wykonaniu zadania konkursowego w finale przez wszystkie uczestniczące w drugim etapie konkursu (finale) zespoły uczestników, oraz po obradach jury.
  6. Za przekazanie nagrody Zwycięzcom odpowiedzialny będzie Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie następujących danych: imienia, nazwiska, adresu wysyłki, adresu poczty e-mail, numeru PESEL, a także numeru telefonu. Nagroda zostanie wręczona podczas finału konkursu.
  7. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Organizator.
  8. Nagrody pieniężne nie podlegają opodatkowaniu (art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2647).

  § 6 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

  1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu konta poczty elektronicznej- niezbędnych doprzekazania nagrody i opłacenia podatku od nagrody przez Organizatora w imieniu Laureata Konkursu.
  2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzaniepodanych przez niego danych osobowych przez Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach: przeprowadzenia Konkursu, komunikacji informacji związanych z konkursem i kolejnymi edycjami konkursu do uczestników, wydania nagrody Laureatowi, weryfikacji tożsamości oraz uiszczenia podatku dochodowego z tytułu Nagrody na rzecz Urzędu Skarbowego.
  3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) w związku z Konkursem oraz na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz dostarczenia Nagrody.
  4. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Konkursu jest Polski Związek Producentów Kukurydzy z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 33 pok. 43. Operatorem danych z ramienia Polskiego Związku Producentów Kukurydzy podczas trwania konkursu jest PRINTOMATO Magda Piotrowska-Kloc, z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprowicza 48/9.
  5. Każda osoba, która bierze udział w Konkursie, powinna uaktualnić swoje dane osobowe w momencieprzekazania danych, a w szczególności dane adresowe, które będą wykorzystane na potrzeby wydania Nagrody Laureatom Konkursu.
  6. Udostępnienie swoich danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
  7. Każda osoba biorąca udział w Konkursie i pozostawiająca swoje dane ma prawo wglądu do treści swoichdanych oraz do ich poprawiania zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych.
  8. Uczestnik, zamieszczając Zgłoszenie Konkursowe, wyraża zgodę na publikację jego Pracy we wszystkich mediach i kanałach komunikacji Organizatora, w tym w celu promocji konkursu w prasie drukowanej oraz portalach informacyjnych w Internecie.
   W szczególności:

    

   1. w serwisie Facebook i Instagram na profilach Organizatora i Konkursu,
   2. na stronach Organizatora: (https://www.kukurydza.info.pl)
   3. na stronie Konkursu (https://www.kukurydziane-inspiracje.pl)
  9. Administratorem danych osobowych Laureata przekazanych za pośrednictwem emaila lub formularza zgłoszeniowego jest Polski Związek Producentów Kukurydzy z siedzibą w Poznaniu przy Mickiewicza 33 pok.43. Celem zbierania danych jest umożliwienie kontaktu w celu przekazania informacji związanych z przebiegiem konkursu, promocją konkursu i kolejnych edycji konkursu oraz danych potrzebnych do przekazania nagrody konkursowej. Laureatowi przysługuje prawo dostępu dotreści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu wymienionego powyżej. Dane nie będęudostępnianie podmiotom trzecim, ani przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej. Dane Laureata nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu). Dane będą przechowywane przez okres potrzebny do przeprowadzenia konkursu oraz dokonania koniecznych czynności podatkowych związanych z przekazaniem nagrody.

  §7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
  2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

  § 8 OŚWIADCZENIE

  (Wzięcie udziału w Konkursie jest tożsame z podpisaniem poniższego oświadczenia).

  Oświadczam, że w wysłanym przeze mnie zgłoszeniu w ramach Konkursu:

  1. powstała w związku z wykonaniem zadania konkursowego odpowiedź nie narusza w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mi
  2. ponoszę pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodności z prawdą oświadczeń określonych w pkt. 1 powyżej i zobowiązuję się zwolnić Organizatora odjakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tym oświadczeniem, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw. Niniejszym, w związku z przyznaniem mi Nagrody przenoszę bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do utworu na następujących polach eksploatacji:
   1. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką;
   2. wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, a także do powielania w inny sposób;
   3. wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwałe lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
   4. wykorzystanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji, także w kanałach social media i na stronie www Organizatora; obejmuje to również utrwalanie i zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń;
   5. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym, cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
   6. wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.